การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

ผู้สมัครโปรดทราบ.. ต้องการสมัครเข้าศึกษาประเภทไหน โครงการอะไร ให้คลิกดูรายละเอียดให้ถูกที่ ถูกประเภท และถูกโครงการด้วยนะครับ/นะค่ะ


1
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ประกอบด้วย.....
 • โครงการชาวไทยภูเขา

  1. ผู้สมัครโควตาที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา
  2. ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา ให้กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Website นี้ ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556 ตามประกาศรับสมัครของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยติดต่อสอบถามจากที่ว่าการอำเภอ แล้วนำใบสมัครไปยื่นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด

  3. หมายเหตุ.-
   ผู้ที่สมัครโควตาไปแล้วต้องสมัครอันดับการเลือกของ
   โครงการชาวไทยภูเขา 1 ใน 2 อันดับของโควตาภาคเหนือ
   สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครโควตาต้องเลือกคณะที่รับ
   นักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาเท่านั้น
 • สมัครโครงการ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2556 โปรดติดตามประกาศของกรมการปกครอง2
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

ประกอบด้วย....


3
โครงการรับตรงของคณะ

ประกอบด้วย.....

คณะ/โครงการ วันที่รับสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556 www.nurse.cmu.ac.th
Tel. 053-945025 ,
053-949078
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท., เพชรทองกวาว, วคช., วพ. 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2556 www.science.cmu.ac.th
Tel. 053-943315
คณะเกษตรศาสตร์ โครงการ ทายาทเกษตรกร, นักวิทยาศาสตร์เกษตร 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2556 www.agri.cmu.ac.th
Tel. 053-944641-2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
1 - 30 เม.ย. 2557  www.agro.cmu.ac.th
Tel. 053-948208,
053-948303
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557 www.vet.cmu.ac.th

Tel. 053-948009

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556 www.reg.eng.cmu.ac.th

Tel. 053-944179 ต่อ 118

คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
 5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556 www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013

Tel. 053-942023

คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
ต้นเดือน ตุลาคม  2556 www.edu.cmu.ac.th

Tel. 053-944213-4

คณะศึกษาศาสตร์
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
20 - 27 มกราคม 2557 www.ba.cmu.ac.th

Tel. 053-942110, 053-942124

คณะวิจิตรศิลป์
โครงการรับตรงทั่วประเทศ
 2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57  www.finearts.cmu.ac.th

Tel. 053-944812

คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปวัฒนธรรม
19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556 www.camt.cmu.ac.th

Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
053-942645-6

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาแอนนิเมชัน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


4
Admissions

เปิดรับสมัคร...วันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2557

รับสมัครทาง http://www.cuas.or.th ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่